Головна Трудове Колективні трудові спори Правові наслідки незаконного страйку
типология политической партии

Правові наслідки незаконного страйку


У ч. 4 ст. 413 ТК РФ розгляд заяв про визнання страйку незаконною віднесено до підсудності верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення - Московського міського суду і Санкт-Петербурзького міського суду, судів автономної області і автономних округів. Із заявою про визнання страйку незаконною вправі звернутися роботодавець, який є стороною колективного трудового спору.

Для колективного визнання відмови працівників від виконання трудових обовязків страйком повинно бути доведено виникнення колективного трудового спору. Як уже зазначалося, предметом колективного трудового спору можуть стати лише перераховані в ч. 1 ст. 398 ТК РФ розбіжності. Наприклад, в якості предмета колективного трудового спору не може виступати невиплата працівникам заробітної плати. У даному випадку передбачених в год 1 ст. 398 ТК РФ розбіжностей не виникає, оскільки роботодавець зобовязаний своєчасно та в повному розмірі виплачувати працівникам заробітну плату. Невиконання роботодавцем даного обовязку дозволяє кожному працівнику на основі ст. 4, 142 ТК РФ відмовитися від виконання трудової функції і виходу на роботу. Такий відмова може мати і характеризується підвищенням, але він не може визнаватися колективних трудових спорів, тому що відсутні розбіжності, які можуть увійти у зміст цієї суперечки. Тому перш за все для застосування законодавства про колективні трудові спори має бути встановлено наявність розбіжностей, що дозволяють зробити висновок про виникнення такого спору. Відсутність таких розбіжностей не дозволяє застосувати до виниклих відносин норми про регулювання колективних трудових спорів. У звязку з чим застосуванню підлягають інші матеріальні норми. В зокрема, при відмові від роботи з причини невиплати заробітної плати застосовуються ст. 379-380 ТК РФ про самозахисту працівниками своїх трудових прав, кореспондуючих в обовязки роботодавця щодо їх реалізації. У зв `язку з викладеним можна дійти висновку про те, що перший юридично значущим обставиною, що підлягає перевірці при розгляді заяви про визнання страйку незаконним, є наявність колективного трудового спору, для вирішення якого використана страйк. Недоведеність цієї обставини не дозволяє застосувати законодавство про визнання страйку незаконною. У зв `язку із чим інші юридично значимі обставини підлягають перевірці тільки при доведеності виникнення колективного трудового спору. Недоведеність цієї обставини дозволяє винести рішення про відмову в позові про визнання страйку незаконною.

Одним з юридично значимих обставин при перевірці законності проведення страйку є дотримання встановлених законодавством процедур щодо врегулювання розбіжностей, що складають предмет колективного трудового спору. Дану обставину підлягає доказуванню представниками працівників, які повинні представити докази того, що вони вживали заходів з проведення примирних процедур, а також не ухилялися від пропонованих повноважними представниками роботодавця примирних процедур. У свою чергу представники роботодавця, що заявив у суді вимоги про визнання страйку незаконною, повинні довести недотримання представниками працівників передбачених законодавством примирних процедур врегулювання колективного трудового спору. Порушення повноважними представниками працівників встановлених законодавством примирних процедур є підставою для визнання страйку незаконною. Однак дане підстава є формальним приводом для визнання страйку незаконним. У звязку з чим суд за клопотанням однієї зі сторін має право колективного трудового спору відкласти розгляд заяви про визнання страйку незаконним для проведення примирних процедур. У цьому випадку орган, який очолює страйк, має право призупинити проведення страйку на час участі представників працівників у обовязкових примирних процедурах. Сторони колективного трудового спору в ході розгляду заяви про визнання страйку незаконною можуть укласти мирову угоду, за якою орган, який очолює страйк, припиняє страйк до моменту проходження передбачених законодавством процедур.

Юридично значущим обставиною при вирішенні судом заяв про визнання страйку незаконною є виконання робітниками встановленого у відповідності з чинним законодавством мінімуму необхідних робіт (послуг), які виконуються в період проведення страйку. При цьому представники роботодавця повинні довести, що цей мінімум встановлено у відповідності до законодавства. Після чого у представників працівників виникає обовязок довести мінімуму необхідних забезпечення виконання робіт (послуг) у період проведення страйку. Недоведеність даної обставини також дозволяє винести рішення про визнання страйку незаконною.

З ст. 409 ТК РФ треба, що участь у страйку має бути добровільною. У звязку з чим у якості аргументу для визнання страйку незаконною роботодавець може вказати недобровільності участі в ній працівників. У цьому випадку на представників роботодавця лежить обовязок по доведенню недобровільності участі працівників у проведенні страйку. Доказом такої участі можуть стати показання свідків працівників,

що брали участь у проведенні страйку. Однак наявність таких свідчень не є безумовним приводом для визнання страйку незаконною. Законною підставою для визнання страйку незаконним такі свідчення можуть стати в тому випадку, якщо голоси працівників, які заявили про недобровільної участі у страйку, є вирішальними для оголошення страйку. Наприклад, для проведення страйку необхідно отримати підтримку 50 працівників, що а за її проведення висловилися 59 працівників, але при розгляді справи в суді 10 працівників заявили про недобровільної участі у страйку. У наведеному прикладі голоси працівників стали вирішальними, тому що без них рішення про проведення страйку не могло бути прийнято. Якщо голоси працівників, які заявили про недобровільно участі у страйку, не впливають на винесене рішення, то їх показання не можуть стати законною підставою для визнання страйку незаконним.

Відповідно до ч. 1 ст. 417 ТК РФ працівники, переступивши до проведенню страйк чи не припинили її наступного дня після доведення до органу, що очолює страйк, що вступив в законну силу рішення суду про визнання страйку незаконним або про відстрочення або припинення страйку, можуть бути піддані дисциплінарному стягненню за порушення трудової дисципліни . З даної норми випливає, що підставою для залучення працівників до дисциплінарної відповідальності може стати невиконання що вступив в законну силу судового рішення про визнання страйку незаконним, про відстрочення її проведення або припинення. Однак рішенням суду спір вирішується по суті. Тому рішення може бути винесено тільки за заявою про визнання страйку незаконною. При розгляді цієї справи суд може винести ухвалу про відстрочку проведення або про припинення страйку. Дане визначення судовим рішенням не є. Хоча його невиконання в подальшому може стати основою для визнання страйку незаконною шляхом винесення судового рішення. З цієї причини підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності може стати тільки що вступило в законну силу судове рішення про визнання страйку незаконним, у тому числі і у звязку з невиконанням судової заборони на її проведення або продовження, вираженого у визначенні. Але при цьому повноважні представники роботодавця повинні засвідчити, що проведення або продовження страйку призвело до загрози життю чи здоровю людей. Тобто повинні бути представлені докази того, що невиконання судового визначення про заборону страйку призвело до несприятливих для життя і здоровя людей наслідків. Відсутність таких доказів не дозволяє визнати страйк незаконним через невиконання формальної заборони на її проведення, який був включений в судове визначення, яким спір не дозволявся по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 417 ТК РФ представницький орган працівників, який оголосив і не
припинив страйк після визнання її незаконною, зобов `язаний відшкодувати збитки,
заподіяні роботодавцю незаконної страйком, за рахунок наявних коштів у розмірі,
визначеному судом. Залучення представницького органу працівників до матеріальної
відповідальності за проведення незаконного страйку можливо при доведеності наступних
юридично значимих обставин: 1) наявності вступив у законну силу судового рішення
про визнання незаконного страйку, оголошеною представницьким органом працівників; 2) дове
дення цього рішення до органу, що оголосив страйк;
3) продовження страйку, визнаного незаконним, після доведення що вступив у законну
сили рішенням про її визнання незаконною до відома цього органу; 4) наявності збитків у
роботодавця; 5) наявності причинного звязку між наявними у роботодавця збитками і
проведенням незаконного страйку. Таким чином, підставою для притягнення до
матеріальної відповідальності представницького органу працівників може стати невиконання
що вступив у законну силу судового рішення про визнання страйку незаконним. Дана
відповідальність може наступити тільки за дні проведення страйку, визнаного незаконним,
після доведення рішення про це до відома представницького органа працівників. Тобто
ще одним юридично значущим обставиною для залучення представницького органу
працівників до матеріальної відповідальності за проведення незаконного страйку є
наявність його вини в невиконанні судового рішення, за період до вступу в силу судового
рішення про визнання страйку незаконною і доведення його до відома представницького
органу він не може бути притягнутий до матеріальної відповідальності на законних підставах.

Залучення до даного виду матеріальної відповідь-ності може відбутися тільки щодо представницького органу працівників, що є юридичною особою, який може виступати у суді відповідачем і позивачем. В даний час дана категорія спорів розглядається арбітражними судами. Хоча в цьому випадку виникає матеріал суперечку субєктів трудового права, він виникає із трудових відносин, тобто відносин, що входять в предмет даної галузі. Зокрема, з відносин з врегулювання колективного трудового спору. Відповідно до пп. 1 п. 1 ст. 22 ЦПК РФ справи, що виникають з трудових відносин, належать до підвідомчості судів загальної юрисдикції. У пп. 4 п. 1 ст. 33 АПК РФ також йдеться про виняткову підвідомчості трудових спорів судам загальної юрисдикції.

Дані спори виникають між субєктами трудового права з відносин, що входять у його предмет, що дозволяє визнати їх трудовими. У силу чого дані спори також повинні вирішуватися судами загальної юрисдикцiї.

***

Нами розглянуті способи вирішення колективних трудових суперечок, правові наслідки їх застосування, вони можуть бути застосовані лише за наявності особливих розбіжностей між роботодавцем і працівниками, які формують предмет суперечок даного виду.

основным методом философии является


Навігація по сайту Розділи сайту