Головна Трудове Індивідуальні трудові спори Формування комісії з трудових спорів (КТЗ)
теория политического лидерства

Формування комісії з трудових спорів (КТЗ)

Відповідно до ч. 1 ст. 384 ТК РФ КТС утворюються за ініціативою працівників і (або) роботодавця. Таким чином, для створення КТС в організації досить волевиявлення працівників в особі уповноважених органів або повноважного представника роботодавця. Рішення працівників про необхідності створення КТС або оформляється протоколом загальних зборів працівників організації, або рішенням профспілкового органу, який представляє інтереси більшості працівників організації. Від імені роботодавця з вимогою про створення КТС може виступити особа, яка користується правом прийняття і звільнення працівників. Наявність рішення працівників організації щодо необхідності створення КТС є обовязковим для представників роботодавця, які повинні призначити своїх представників до складу КТС. У свою чергу рішення повноважного представника роботодавця про створення КТС зобовязує працівників виділити в установленому законодавством порядку своїх представників до складу КТС.

З ч. 1 ст. 384 ТК РФ треба, що КТС формується з рівного числа представників працівників і роботодавця. Представники працівників в КТС обираються загальними зборами (конференцією) працівників організації або делегуються представницьким органом працівників з наступним затвердженням на загальних зборах (конференції) працівників організації. Таким чином, представництво працівників в КТС підтверджується рішенням загальних зборів працівників організації або профспілкового органу працівників організації. Повноваження працівників у КТЗ, які призначені рішенням профспілкового органу організації, дійсні до проведено перший після такого делегування збори (конференції) працівників організації. Повноваження членів КТС, делегованих профкомом організації, можуть бути підтверджені на загальних зборах (конференцiї) працівників організації. Проте збори (конференція) працівників організації може вибрати інших представників до складу КТС. У цьому разі повноваження членів КТС, делегованих профкомом організації, закінчуються з часу обрання нових представників працівників в КТС загальними зборами (конференцією) працівників організації. Отже, рішення профспілкового органу про делегування представників працівників до складу КТС не може суперечити рішенням загальних зборів (конференції) працівників організації.

Законодавством не визначено, що до складу КТС від працівників можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. У зв `язку з чим працівники можуть обрати до складу КТС та осіб, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, наприклад працівників вищестоящого профспілкового органу.

Представники роботодавця призначаються в КТС на підставі ч. 2 УФ. 384 ТК РФ керівником організації. З чого випливає, що повноваження представників роботодавця в складі КТС можуть бути підтверджені виключно наказом (розпорядженням) або іншим документом, зокрема довіреністю, виданою особою, яка виконує обовязки керівника організації.

Законодавства не визначений строк, на який обираються, делегуються або призначаються члени КТС. З цієї причини працівники в особі уповноважених представників, особа, яка виконує обовязки керівника організації, можуть міняти своїх представників у складі КТС без обмежень будь-яким строком. Навряд чи наявність подібних повноважень буде сприяти ефективності роботи КТС. Тому в законодавстві доцільно встановити термін, на який члени наділяються повноваженнями КТС.

До складу КТС входить рівну кількість представників працівників і роботодавця. Однак законодавство не встановлює їх чисельність. Тому роботодавець й працівники самостійно визначають чисельний склад КТС. У тому випадку, якщо КТЗ створюється за ініціативою роботодавця, який своїм наказом (розпорядженням) виділив певний

кількість працівників у її склад, у працівників виникає обовязок виділити таку ж кількість представників до складу КТС. І навпаки, створення КТС за рішенням повноважного органу працівників організації, котрий наділив повноваженнями члена КТС певну кількість представників, спричиняє виникнення обовязки у роботодавця виділити до складу КТС така ж кількість членів. При розгляді заяв працівників в КТС також повинне бути присутнім рівну кількість представників роботодавця та працівників.

За рішенням загальних зборів працівників організації комісії з трудових спорів (КТС) може бути утворені в структурних підрозділах організації. Такі комісії також повинні складатися з рівної кількості представників працівників і роботодавців. Представники роботодавця в КТС структурного підрозділу можуть бути призначені наказом керівника організації або за його дорученням керівником структурного підрозділу, у якому створюється КТС. Представники працівників до складу КТС структурного підрозділу обираються загальними зборами працівників даного підрозділу. До проведення загальних зборів працівників структурного підрозділу до складу діючої в ньому КТС представники працівників можуть бути делеговані рішенням представницького органу працівників організації або профкому структурного підрозділу. Повноваження цих представників можуть бути підтверджені на загальних зборах працівників структурного підрозділу. Але при цьому загальні збори може не підтвердити їх повноваження і обрати до складу КТС інших представників працівників. Причому законодавство не пропонує обрання до складу КТС в якості представників працівників тільки працівників даного підрозділу або перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Тому членом КТС від працівників можуть стати не тільки працівники відповідного структурного підрозділу, але й інші працівники організації, а також особи, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем.

Законодавством не визначено термін повноважень осіб, призначених, делегованих чи обраних до складу КТС. Однак представники працівників можуть укласти угоду з представником роботодавця про термін повноважень осіб, що входять до складу КТС. Дана угода може виступати як додаток до колективного договору, його зміна можлива лише за волевиявленням сторін. Проте така угода не повинна обмежувати права загального зібрання (конференції) працівників за обрання членів КТС. У звязку з чим на визначений в ньому термін представники працівників можуть бути призначені лише рішенням загальних зборів (конференції) працівників організації або структурного підрозділу. Термін повноважень члена КТС за угодою між роботодавцем і повноважними представниками робітників може бути встановлений, наприклад, у пять років. У ньому ж можуть бути передбачені випадки дострокового припинення повноважень члена КТС, зокрема, у звязку з відмовою працівника, його звільненням з роботи та інші випадки. Припинення повноваження члена КТС із порушенням такої угоди слід визнавати порушенням, яке не дозволяє визнати повноважень новопризначених, делегованих та обраних членів КТС натомість осіб, повноваження яких припинені незаконно.

До складу КТС структурного підрозділу також має входити рівну кількість представників роботодавця та працівників. Тому наявність рішення загальних зборів працівників структурного підрозділу про обрання до складу КТС певної кількості осіб тягне за собою виникнення у повноважного представника роботодавця обовязки призначити в КТС така ж кількість членів.

КТС організації і структурного підрозділу обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Обраним слід вважати члена КТС, за якого проголосували більшість осiб, що входять в дану комісію. У законодавстві не визначено, що голова і секретар КТС повинні бути представниками роботодавця і працівників. Однак КТС формується на принципі паритетності, що гарантує рівне представництво в її роботі представників роботодавця та працівників. Тому дотримання цього принципу передбачає обрання голови і секретаря КТС з представників входять до її складу сторін. Обрання представника роботодавця головою КТС повинна тягти обрання секретарем цієї комісії представника працівника. І навпаки, обрання головою представника працівників має спричиняти обрання секретарем КТС представника роботодавця.

Законодавством не визначено і мінімальна кількість членів КТС організації і структурного підрозділу. У звязку з чим кількісний склад КТС визначається з ініціативи однієї зі сторін шляхом виділення іншою стороною такої ж кількості членів КТС. При цьому представники роботодавця та працівників можуть укласти угоду про кількості членів КТЗ організації і структурного підрозділу. При обрання до складу КТС двох представників роботодавця і двох представників працівників її засідання буде правочинним у разі присутності на ньому представника роботодавця та представника працівників, тобто двох членів КТС, при обранні у КТС трьох представників роботодавця та трьох представників працівників її засідання буде правочинним за участю в ньому двох

представників роботодавця і двох представників працівників, тобто не менше половини членів, що представляють в КТС працівників і роботодавця.

КТЗ організації може розглядати віднесені до її компетенції індивідуальні трудові спори працівників, що складаються із організацією у трудових відносинах, у тому числі і працівників структурних підрозділів, в яких створено власну КТС. Тому наявність КТС у структурному підрозділі не може бути перешкодою для звернення працівника цього підрозділу із заявою до КТС організації. Відповідно до ч. 3 ст. 384 ТК РФ в КТС структурних підрозділів можуть розглядатися індивідуальні трудові спори в межах повноважень цих підрозділів. Рішення КТС структурного підрозділу обовязково для керівників цього підрозділу, воно не може бути винесено в якості обовязкового для керівників організації. Тому вирішення КТС структурного підрозділу має прийматися тільки з питань, котрі можуть бути вирішені керівником даного структурного підрозділу. Винесення рішення КТС структурного підрозділу з питань, які не відносяться до компетенції посадових осіб даного структурного підрозділу, не дозволяє звернути рішення КТС до обовязкового виконання. Наявність рішення КТЗ структурного підрозділу не позбавляє працівника права звернутися з аналогічною заявою в КТС організації. При розгляді таких заяв документи КТС структурного підрозділу, зокрема, рішення, протокол засідання, повинні бути використані як докази.

Відповідно до ч. 4 ст. 384 ТК РФ КТС організації повинна мати власну печатку. КТС структурного підрозділу може не мати власної друку. У цьому випадку її рішення завіряються печаткою КТС організації або печаткою, яка є в структурний підрозділ. У цьому випадку необхідно видати наказ руководителя структурного підрозділу про посвідчення вирішення КТС печаткою структурного підрозділу. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії з трудових спорів здійснюється роботодавцем. Це правило поширюється і на КТС структурних підрозділів. У звязку з чим члени КТС має право вимагати від уповноважених представників роботодавця забезпечення діяльності КТС, зокрема, виготовлення печатки, надання приміщень для проведення засідань, виділення паперу та інших аксесуарів, необхідних для здійснення діяльності комісії. Невиконання даного обовязку є порушенням трудового законодавства, за вчинення якого повноважні представники роботодавця можуть бути притягнуті до встановлених законом заходів відповідальності. Крім цього, голова КТЗ, її секретар можуть звернутися з позовом до роботодавця про забезпечення діяльності КТС необхідними засобами і приміщенням.

Невиконання що вступив у законну силу судового рішення, що зобовязує роботодавця забезпечити діяльність КТС, також є підставою для притягнення його повноважних представників до встановлених законом мір відповідальності.

Таким чином формування складу КТС відповідно до чинного законодавства та забезпечення роботодавцем її діяльності є необхідними умовами виконання комісією функції з розгляду індивідуальних трудових спорів.

движущие силы исторического развития философия


Навігація по сайту Розділи сайту