Головна Трудове Державний нагляд і громадський контроль Державний нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості
первые официально зарегистрированные партии в россии появились в результате

Державний нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості

Державна інспекція праці в особі уповноважених працівників може здійснювати
контроль за дотриманням трудового законодавства у всіх організаціях промисловості.
Поряд з державною інспекцією праці державний нагляд за безпечним веденням
робіт у промисловості покликаний здійснювати спеціально уповноважений орган. До недавнього
часу спеціально уповноваженими були органи гірничого та промислового нагляду. У
Відповідно до Указу Президента РФ № 314 від

9 березня 2004 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" дану
функцію покликана виконувати Федеральна служба з екологічного, технологічного і
атомного нагляду, що знаходиться у веденні Уряду РФ. Федеральна служба з
технологічного нагляду здійснює державний контроль за дотриманням норм з
охорони праці в організаціях вугільної, гірничорудної, гірничо-хімічної, нерудної,
нафтовидобувної і газодобувної, хімічної, металургійної та

нафтогазопереробної промисловості, у геологорозвідувальних експедиціях і партіях, а також при влаштуванні та експлуатації підйомних споруд, котельних установок і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, обєктів, повязаних з видобутком, транспортуванням, зберіганням та використанням газу, під час проведення підривних робіт у промисловості.

Посадові особи Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду мають право: 1) безперешкодно проводити перевірки підконтрольних обєктів і організацій з питань, що належать до їх компетенції, а також залучати за погодженням з федеральними органами виконавчої влади, обєднаннями та організаціями їх спеціалістів для проведення зазначених перевірок, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості; 2) видавати обовязкові для виконання вказівки (приписи) про усунення виявлених порушень, правил і норм з безпечного ведення робіт, зберігання і використання вибухових матеріалів, а також з розробки, будови, виготовлення і безпечної експлуатації технологічних процесів і обладнання, охорони надр; 3) вносити на розгляд Міністерства промисловості та енергетики РФ проекти нормативно-технічних документів, що відносяться до діяльності Федеральної служби з технологічного нагляду; 4) давати обовязкові для виконання приписи про припинення робіт, які ведуться з порушеннями правил і норм безпеки та охорони надр, а також вказівки про виведення людей з робочих місць, коли є загроза їхньому життю або виникнення аварії, у разі потреби безпосередньо припиняти роботи та виводити людей з робочих місць, опечатувати місця проведення робіт та обладнання; 5) припиняти дію або анулювати видані дозволи на ведення ліцензійної діяльності у випадках, коли виникає загроза аварій, загибелі людей або заподіяння шкоди їх здоровю; 6) залучати в установленому законодавством порядку посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил охорони праці; 7) передавати в необхідних випадках матеріали до слідчих органи для вирішення питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності; 8) перевіряти у підконтрольних організаціях і на обєктах дотримання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктажу та навчання безпечним методам ведення робіт, а також порядку атестації та перевірки знань в галузі охорони праці; 9) проводить перевірку знань правил і норм безпеки, технологічних регламентів фахівцями, а також інструкцій з охорони праці і безпечного ведення робіт іншими працівниками; 10) брати участь у перевірці знань правил і норм з охорони праці у новопризначених керівників організацій, обєктів і у встановлені терміни - у інших фахівців; 11) вносити обовязкові для виконання подання до державної влади та органи місцевого самоврядування, організації про звільнення у встановленому законодавством порядку від займаної посади осіб систематично порушують правила і норми з безпечного ведення робіт та охорони надр, самовільно поновлювальних роботи, експлуатацію обладнання та обєктів, припинених законним розпорядженням посадових осіб Федеральної служби з технологічного нагляду, які порушують порядок зберігання та використання вибухових речовин, що не мають права керувати гірничими, буровими, вибуховими, маркшейдерського, газонебезпечних, електротехнічними роботами, а також роботами, повязаними з виготовленням, монтажем, ремонтом та експлуатацією обєктів котлонагляду, підйомних споруд та газового господарства, які не пройшли у встановленому порядку навчання та перевірку знань правил і норм безпеки; 12) проводити в установленому законодавством порядку технічне розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматизму, втрати вибухових матеріалів і приймати за результатами обовязкові для виконання рішення з питань, що належать до компетенції Федеральної служби з технологічного нагляду; 13) призначати проведення контрольних випробувань обладнання і матеріалів, аналізів і робочої

навколишнього природного середовища, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації;

14) давати організаціям, що ведуть розробку, виготовлення і монтаж обладнання,
обовязкові для виконання вказівки про усунення конструктивних недоліків, а також
недоліків у виготовленні і монтажі обладнання, що знижують безпеку його експлуатації;

15) перевіряти в необхідних випадках на заводах-виробниках та ремонтних підприємствах
відповідність вимогам безпеки обладнання для гірничо-видобувних галузей
промисловості, вибухозахисні електрообладнання піднаглядних виробництв і обєктів,
газового обладнання, спеціалізованих вагонів і контейнерів для перевезення небезпечних
вантажів, підйомних споруд, котлів і трубопроводів для пари і гарячої води, судин,
призначених для роботи під тиском, а також іншого потенційно небезпечного
устаткування, яке застосовується на піднаглядних виробництвах, призупиняти випуск і
забороняти застосування зазначеного обладнання та транспортних засобів при їх невідповідності
вимогам безпеки та затвердженим технічним рішенням; 16) залучати за
погодженням із зацікавленими організаціями та органами фахівців для проведення
незалежних експертиз та розробок, повязаних з безпекою виробництв, обєктів та робіт,
раціональним використанням та охороною надр; 17) отримувати від органів державної влади та
роботодавців інформацію про стан безпеки, аваріях і виробничому
травматизм, про використання і охорони надр, матеріали, документи та інші відомості на
питань, що входять до компетенції Федеральної служби з технологічного нагляду; 18)
перевіряти у посадових чи та інших працівників наявність документів, що дають право на
технічне керівництво роботами і на їх виконання, а також дотримання спеціальних
вимог, встановлених для прийому на роботу, повязану з підвищеною небезпекою; 19)
припиняти самовільне користування надрами і самовільну забудову площ залягання
корисних копалин, а також обмежувати, припиняти або забороняти скидання в надра
стічних вод, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, підземне зберігання
речовин і матеріалів в порушення вимог чинного законодавства; 20) брати участь
у встановленому законодавством порядку до створення, реорганізації та ліквідації
організацій з надання технічних, експертних та інших видів послуг з питань забезпечення
безпеки виробництва та охорони надр. Перерахованим прав посадових осіб
Федеральної служби з технологічного нагляду кореспондують обовязки посадових
осіб, роботодавців, їх представників, працівників з виконання законних вимог в сфері
здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості.

При здійсненні діяльності з державного нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості посадові особи Федеральної служби з технологічного нагляду незалежні і підкоряються закону. Основним нормативним правовим актом, який регламентує і даний вид державної діяльності, є ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)". У звязку з чим перевірка діяльності роботодавців з питань, що належать до компетенції Федеральної служби з технологічного нагляду, проводиться за тими ж правилами, що і державний контроль за дотриманням трудового законодавства, що здійснюється державною інспекцією праці. Основні правила здійснення даного виду нагляду розглянуті нами в попередньому параграфі.

Однак діяльність щодо державного нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості має свої особливості. Адже цей вид контролю безпосередньо повязаний з діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточуючих. Тому для вступу в законну силу вказівок (приписів) посадових осіб Федеральної служби з технологічного нагляду можуть бути застосовані особливі правила. Зокрема, при виникненні загрози аварії, життю і здоровю людей вказівки та приписи посадових осіб Федеральної служби з технологічного нагляду підлягають негайному виконанню. Але й у цьому випадку роботодавець не позбавлений можливості їх оскарження вищій посадовій особі, у вищий орган, а також у судовому порядку. Однак дане оскарження не призупиняє дію вказівки (приписи) посадової особи Федеральної служби з технологічного нагляду. Хоча особи та органи, повноважні розглядати скарги на вказівки (приписи) Федеральної служби з технологічного нагляду, можуть своїм рішенням призупинити дію вказівки або розпорядження.

При оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб Федеральної служби з технологічного нагляду на них лежить обовязок по доведенню законності та обгрунтованості прийнятих рішень, у тому числі і з видачі підлягають негайному виконанню вказівок і приписів. У свою чергу особа, оскаржують рішення посадових осіб Федеральної служби з технологічного нагляду, має довести, що прийнятим рішенням порушені його права.

Таким чином, діяльність Федеральної служби з технологічного нагляду має свої особливості, які обумовлені необхідністю захистити оточуючих від дії факторів, що створюють підвищену небезпеку.

движущие силы истории


Навігація по сайту Розділи сайту