Головна Трудове Заробітна плата Форми оплати праці працівника, порядок їх встановлення
основные положения социализма

Форми оплати праці працівника, порядок їх встановлення

Відповідно до ч. 1 ст. 131 ТК РФ виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації, тобто в рублях. Таким чином, першою формою оплати праці працівників є виплата заробітної плати в повному розмірі в грошовій формі. Виплата всієї заробітної плати в грошовій формі є загальним правилом. Встановлення цієї форми оплати праці можливе шляхом включення відповідної умови в трудовий договір, а також шляхом фактичної виплати всієї заробітної плати в рублях. Тобто грошова форма виплати всієї заробітної плати є звичайною, і тому вона не вимагає особливого оформлення, що підтверджує законність і обгрунтованість її використання. Законність і обгрунтованість виплати заробітної плати у валюті Російської Федерації, тобто в рублях, прямо випливає із змісту ч. 1 ст. 131 ТК РФ. Чинне законодавство не забороняє виплату заробітної плати в іншій валюті, яка має в обігу на території Російської Федерації. Однак для виплати заробітної плати в іншій валюті має бути укладена відповідна угода між роботодавцем і працівником. Наявність письмової угоди про використання валюти для виплати заробітної плати також дозволяє говорити про дотримання грошової форми оплати праці працівника. Однак працівник у будь-який час може відмовитися від виплати заробітної плати в іншій валюті і вимагати від роботодавця переходу на оплату його праці в рублях. Ця вимога роботодавець зобовязаний задовольнити. Таким чином, грошова форма оплати праці працівників означає виплату всієї заробітної плати в рублях або за згодою з працівником, підтвердженої його письмовою заявою, в іншій валюті, яка має в обігу на території Російської Федерації.

У ч. 2 ст. 131 ТК РФ говориться про те, що згідно з колективним або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися в інших формах, що не суперечать законодавству України та міжнародними договорами Російської Федерації. Отже, заробітна плата може у встановлених законодавством та угодою сторін трудового договору випадках виплачуватися у негрошовій формі. Тобто існує можливість виплати заробітної плати не грошовими коштами, а майном. Тому другий формою є виплата частини заробітної плати у майновій формі без використання грошових коштів в якості платежу. Відповідно до ч. 1 ст. 131 ТК РФ частка заробітної плати, яка виплачується у негрошовій формі, не може перевищувати

20 відсотків від загальної суми одержуваної працівником заробітної плати. У ч. 3 ст. 131 ТК РФ заборонена виплата заробітної плати у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних,

отруйних і шкідливих речовин, зброї, боєприпасів та інших предметів, щодо яких встановлено заборони чи обмеження на їх вільний обіг. Таким чином, предмети, які не є вільно використовуються в обігу, не можуть стати майном для виплати заробітної плати в негрошовій формі. Змінами, що вносяться в ч. 3 ст. 131 ТК РФ, список заборонених для використання виплати заробітної плати в негрошовій формі коштів доповнено вказівкою на боргові зобовязання, розписки, бони, купони. Отже, документи, які не визнаються засобом платежу, не можуть бути використані для виплати частини заробітної плати у негрошовій формі. Як засіб платежу може бути використане майно, що має реальну цінність. Тому в якості засобу платежу частини заробітної плати у негрошовій формі можуть бути використані цінні папери, що працівник може реалізувати. Причому їх вартість повинна бути реальною, що означає можливість їх реалізації та отримання за них працівником суми, яка не може бути менше заміненої цінними паперами частини заробітної плати.

При виплаті заробітної плати в негрошовій формі повинні бути враховані вимоги Конвенції МОП № 95 про охорону заробітної плати. У ст. 4 названої Конвенції йдеться про те, що часткова виплата заробітної плати в натуральній формі допускається в тих галузях промисловості і професіях, де така виплата є звичайною і бажаною. Наприклад, такі виплати стали звичними при виробництві сільськогосподарської продукції. У цій же нормі Конвенції сказано про необхідність дотримуватися умова про справедливості та розумності вартості переданих працівнику як оплату праці продуктів і речей.

У звязку з викладеним судова практика виходить з того, що виплата заробітної плати в негрошовій формі може бути визнана законною та обгрунтованою при доведеності наступних юридично значимих обставин. По-перше, наявності добровільного волевиявлення працівника, підтвердженого його письмовою заявою, на отримання заробітної плати у негрошовій формі. Відсутність письмової заяви працівника на отримання заробітної плати у негрошовій формі при виникненні спору позбавляє роботодавця права посилатися на показання свідків для підтвердження даного волевиявлення працівника. При цьому ст. 131 ТК РФ не виключає право працівника висловити згоду на отримання частини заробітної плати у негрошовій формі як при конкретній виплати, так і протягом певного терміну, наприклад, місяця, кварталу. Якщо працівник висловив бажання на отримання частини заробітної плати у негрошовій формі на певний термін, то він не позбавлений можливості до закінчення цього терміну відмовитися від такої форми оплати, повідомивши про це роботодавця. Після отримання такого повідомлення виплата заробітної плати в негрошовій формі повинна бути припинена, і працівник повинен отримувати заробітну плату в грошовій формі.

По-друге, при застосуванні цієї форми оплати праці повинна бути доведена виплата заробітної плати в негрошовій формі в розмірі, що не перевищує 20 відсотків від загальної суми заробітної плати. Отже, при кожній виплаті частка негрошовій форми не може перевищувати 20 відсотків від загальної суми, що підлягає видачі працівнику.

По-третє, має бути доведено, що виплата заробітної плати в негрошовій формі є звичайною і бажаною в окремих галузях промисловості або при виконанні робіт за окремими професіями. Тобто працівник може в цьому випадку використовувати отримане у вигляді оплати його праці для власних потреб.

По-четверте, має бути доведено, що виплата заробітної плати в негрошовій формі є підходящою для особистого споживання працівником і членами його сімї або приносить йому користь, зокрема може бути використана для занять у неробочий час.

По-пяте, повинно бути доведено дотримання заборон на виплату заробітної плати у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, отруйних і шкідливих речовин, зброї, боєприпасів та інших предметів, щодо яких встановлено заборони чи обмеження на їх вільний обіг, а також у вигляді боргових зобовязань, розписок, бонів, купонів, тобто коштів, які не мають матеріальної цінності і не можуть бути використані в якості еквівалента частини заробітної плати працівника, що замінюється негрошовими виплатами.

По-шосте, при виплаті працівнику заробітної плати у негрошовій формі повинні бути дотримані вимоги розумності та справедливості стосовно вартості товарів, переданих йому як оплату праці, тобто їх вартість у всякому разі не повинна перевищувати рівень цін, що склалися для цих товарів у даній місцевості. Крім того, що передаються працівнику як оплату негрошові кошти платежу не повинні бути менше частини заробітної плати, яка замінюється цими коштами.

Як мінімум ці кошти і замінена ними частину заробітної плати в грошовій оцінці повинні бути рівні один одному.

Недоведеність кожного з перерахованих обставин дозволяє визнати виплату частини заробітної плати у негрошовій формі незаконною і (або) необгрунтованою.

Проте із змісту ч. 2 ст. 131 ТК РФ випливає ще одне юридично значима обставина, що повинно бути доведено при виплаті працівнику заробітної плати в

негрошовій формі. Таким обставиною є наявність умови про виплату заробітної плати у негрошовій формі в колективному або трудовому договорі. Наявність цієї умови хоча б в одному з названих договорів про працю та ознайомлення з ним працівника слід вважати доведеність розглянутого обставини. Відсутність такої умови в цих договорах дозволяє визнати виплату заробітної плати у негрошовій формі незаконною і необгрунтованою. Хоча наявність цієї умови в зазначених договорах про працю не звільняє роботодавця від обовязку отримати згоду працівника на виплату заробітної плати у негрошовій формі. Відсутність такої згоди, вираженого в письмовій формі, а також відмова працівника від отримання заробітної плати у негрошовій формі при черговій її виплати, позбавляє роботодавця права на виплату частини заробітної плати у негрошовій формі. Причому отримання працівником частини заробітної плати у негрошовій формі всупереч доведеності перерахованих обставин дозволяє йому вимагати виплати цієї частини в грошовій формі, оскільки виплата частини заробітної плати у негрошовій формі є винятком із загального правила оплати праці в рублях, що застосовується лише при доведеності перерахованих обставин. Після виплати частини заробітної плати в грошовій формі роботодавець одержує право на витребування від працівника переданих в рахунок її виплати негрошових коштів. При розгляді подібних вимог роботодавця слід враховувати, що вина працівника у виникненні у нього шкоди відсутня, так як виплата заробітної плати в негрошовій формі проведена самим роботодавцем з порушенням вимог чинного законодавства.

Таким чином існують дві форми виплати заробітної плати: грошова форма і негрошовій формі. За загальним правилом застосовується грошова форма оплати праці працівників. Негрошовій формі оплати праці працівників є винятком із загального правила, цей виняток на законних підставах може бути застосоване лише при доведеності розглянутих нами юридично значимих обставин.

предметом изучения философии является


Навігація по сайту Розділи сайту