Головна Трудове Колективні договори і угоди Співвідношення законодавства до положень колективних договорів і угод
что такое социал-демократия

Співвідношення законодавства до положень колективних договорів і угод

За умови підписання генеральної угоди мають бути дотримані вимоги федеральних законів, що актів Президента РФ та Уряду РФ. Обмеження трудових прав працівників, гарантованих зазначеними актами, при укладенні та застосування генеральної угоди не допускається. Представники працівників, представники роботодавців, органи державної влади, органи місцевого самоврядування умови можуть оскаржити генеральної угоди у Верховному суді РФ. При оскарженні генеральної угоди вони виступають на захист невизначеного кола осіб. При розгляді спорів на захист інтересів конкретних осіб суди, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства можуть відмовитися від застосування положень генеральної угоди, якщо прийдуть до висновку, що його умови вступають в протиріччя з федеральним законодавством, яке й буде застосовано при вирішенні спору.

Галузеві (міжгалузеві) угоди, професійні тарифні угоди, які укладаються федеральному на рівні, що не можуть обмежувати права працівників, гарантованих у федеральних законах, актах Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади, а також у генеральному угоді. Представники працівників, представники роботодавців, органи державної влада, органи місцевої самоврядування мають право оскаржити в Верховному Суді РФ галузеві (міжгалузеві), професійні тарифні угоди федерального рівня з метою усунення з їх змісту умов, що суперечать федеральним законам, актам Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади, генеральною угодою. Верховний Суд РФ при виявленні таких умов визнає їх нечинними, тобто не підлягають застосуванню із моменту вступу в законну силу судового рішення. При розгляді справ у відношенні конкретних

осіб судів, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства має право відмовитися від застосування положень галузевих (міжгалузевих), фахових тарифних угод, які вступають в протиріччя з федеральними законами, актами Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади, генеральною угодою. Наявність таких протиріч зобовязує державні органи застосувати федеральне законодавство, генеральна угода, галузевих а не умови (міжгалузевих) і професійних тарифних угод.

При укладанні регіональних угод повинні бути дотримані вимоги федеральних законів, нормативних-правових актів Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчій владі, законів субєктів РФ, правових нормативних актів виконавчої влади відповідного субєкта РФ, а також положення генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) угод, професійних тарифних угод федерального рівня. За участю субєкта Російської Федерації в укладанні міжрегіональних угод мають бути дотримані вимоги й цих угод. Представники працівників, представники роботодавців, органи місцевого самоврядування мають право оскаржити умови регіональної угоди у суді відповідного субєкта Російської Федерації, якщо вони обмежують права працівників, які гарантовані у федеральному або регіональному законодавстві, а також у перелічених угодах федерального рівня. Суд субєкта Російської Федерації також може визнати регіональну угоду нечинним в цій частині. При вирішенні спорів, порушених в інтересах конкретних осіб, суди, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства повинні відмовити у застосуванні умов регіональної угоди, що обмежують права працівників, які гарантовані у федеральному або регіональному законодавстві, а також в угодах федерального рівня.

При укладенні галузевих (міжгалузевих), фахових тарифних угод на регіональному рівні слід виконувати вимоги федерального та регіонального законодавства, положення генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих), фахових тарифних угод федерального рівня, а також регіональної угоди. У тому випадку, якщо території субєкта РФ діє міжрегіональне угоду, повинні бути дотримані і його положення. Повноважні представники працівників, представники роботодавців, місцевого органи самоврядування мають право оскаржити умови галузевих (міжгалузевих), фахових тарифних угод регіонального рівня до суду відповідного субєкта Російської Федерації, який має повноваження визнавати їх нечинними, якщо вони вступають у протиріччя з федеральним або регіональним законодавством, положеннями генерального соглашеніяельства, вих (міжгалузевих), фахових тарифних угод федерального рівня, регіональної угоди або міжрегіональної угоди. При вирішенні заяв, поданих на захист конкретних осіб, суди, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства повинні відмовити у застосуванні галузевого (міжгалузевого) угоди, професійного тарифної угоди регіонального рівня, якщо вони суперечать федеральному або регіональному законодавством, генеральною угодою, галузевим (міжгалузевого) чи професійного тарифного угоди федерального рівня, регіональні або міжрегіональні угоди. У цьому випадку повноважні державні органи застосовують норми федерального або регіонального законодавства, перерахованих а також положення угод, які мають більш високий правовий статус у порівнянні з галузевими (міжгалузевими) і професійними тарифними угодами регіонального рівня.

При укладенні територіальних угод повинні бути виконані вимоги федерального і регіонального законодавства, нормативних актів місцевого органу самоврядування, положення генеральної угоди, регіональної угоди, галузевих (міжгалузевих), професійних тарифних угод федерального і регіонального рівнів, а також міжрегіональної угоди, якщо вона діє на території субєкта Російської Федерації, де укладається територіальне угода. Повноважні представники працівників, представники роботодавців мають право оскаржити умови територіального угоди у відповідний районний (міський) суд. Суд вправі визнати умови територіального угоди нечинними, якщо вони протирічать федеральному або регіонального законодавства, нормативним актам органу місцевого самоврядування, положенням вищестоящих за правовим статусом угод. Після набрання рішенням суду законної сили визнані нечинними положення територіальної угоди мають застосовуватися. Суд, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства повинні відмовити у застосуванні умови територіального угоди, що погіршує становище працівника у порівнянні з федеральним або регіональним законодавством, нормативним актом органу місцевого самоврядування, положеннями генерального або регіональної угоди, галузевих (міжгалузевих), професійних тарифних угод федерального чи регіонального рівня. У цьому випадку застосовуються

норми законодавства положення або угод, що створюють для працівників сприятливіші умови.

При укладенні галузевих (міжгалузевих), фахових тарифних угод на місцевому рівні повинні бути дотримані вимоги та регіонального федерального законодавства, нормативні акти органу місцевого самоврядування, положення генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих), фахових тарифних угод федерального та регіонального рівнів, регіонального та міжрегіонального угод, а також територіального угоди. Представники працівників, представники роботодавців мають право оскаржити умови галузевої (міжгалузевої) угоди, професійного тарифної угоди місцевого рівня в районний (міський) суд, який має повноваження по їх визнання нечинними, якщо вони суперечать федеральному або регіональною угодою, нормативним актам органу місцевого самоврядування, перерахованим угодам , що має більш високий правовий статус. Суд, органи державного нагляду за дотриманням трудового законодавства відмовляють у застосуванні умов галузевої (міжгалузевої) угоди, професійного тарифної угоди місцевого рівня, якщо вони погіршують становище працівників порівняно з федеральним або регіональним законодавством, нормативними актами органу місцевого самоврядування, положеннями перерахованих угод, що створюють більш сприятливий правовий режим для працівників.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 ТК РФ у випадках, на коли працівників поширюється дія декількох угод, діють найбільш сприятливі для них умови угод. З цієї норми випливає обовязок судів, органів державного контролю за дотриманням трудового законодавства при вирішенні заяв, поданих на захист конкретних працівників, забезпечувати реалізацію умов угод, що створюють для працівників більш сприятливий правовий режим. У свою чергу повноважні представники працівників вправі вимагати в судовому порядок визнання нечинними умов угод, що не передбачають надання працівникам пільг та переваг, гарантованих іншими угодами. Отже, основним принципом угод застосування по відношенню до працівників є не рівень їх укладання, а найбільш повне відображення в їхньому змісті інтересів працівників. Цей принцип повинен застосовуватися при розгляді конкретних справ стосовно осіб, а також при вирішенні заяв про визнання умов угод нечинними в цілому на території Російської Федерації, на території субєктів РФ, а також на території окремих муніципальних утворень.

При укладанні колективних договорів повинні бути дотримані вимоги федерального і регіонального законодавства, нормативні акти органу місцевого самоврядування, що діють в організації угоди, що створюють для працівників більш сприятливі умови праці. Колективним договором можуть бути оскаржена в районному (міському) суді представниками працівників на предмет його визнання нечинними умов, які погіршують становище працівників порівняно з федеральним або регіональним законодавством, а також положеннями угод, що діють в організації. Суд, державні органи контролю за дотриманням трудового законодавства відмовляють у застосуванні таких умов при вирішенні справ у відношенні конкретних осіб. Отже, при застосуванні колективних угод також діє принцип найбільш повного відображення інтересів працівників.

У звязку з викладеним слід зробити висновок про те, що при виборі приписи, що підлягає застосуванню, суди, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства, роботодавці, працівники, їх представники, органи державної влади, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити реалізацію норм федерального, регіонального законодавства , нормативних актів органів місцевого самоврядування, угод, колективних угод, що створюють для працівників більш сприятливі умови праці. Отже, визначальним при виборі нормативного акта, що підлягає застосування, є не юридична сила, ступінь а відображення в його змісті інтересів працівників.

глобальные проблемы человечества классификация


Навігація по сайту Розділи сайту