Головна Трудове Права профспілок у сфері праці Гарантії здійснення профспілкових прав
социал демократизм это

Гарантії здійснення профспілкових прав

Під гарантіями здійснення своїх профспілками прав слід розуміти передбачені законодавством додаткові заходи, які покликані створювати сприятливі умови для реалізації профспілками субєктивних прав. Можна виділити кілька видів таких гарантій.

По-перше, слід виділити гарантії забезпечення майнових прав профспілок. У відповідності до ст. 24 ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілкам гарантується недоторканість належного їм майна, фінансовий контроль за грошовими коштами від профспілкової діяльності, наприклад, за використанням членських внесків, сум, що стягуються на користь працівників, з боку органів державної

влади не допускається. Виняток становлять випадки контролю з боку державних органів влади за коштами, які отримуються від підприємницької діяльності профспілками.

Однією з майнових гарантій прав профспілок є відшкодування їм судових витрат, понесених у звязку з участю в цивільному процесі по захисту прав і свобод громадян. До таких витрат ставляться як матеріальні витрати профспілок, зокрема, повязані зі складанням копій документів, отриманням додаткових доказів, так і витрати з представництва невизначеного кола осіб або конкретних працівників. У ст. +100 ГПК РФ передбачено оплату за рахунок сторони, що програла оплати послуг представника. Профсоюз покликана здійснювати представництво громадян безкоштовно, але це не є підставою для позбавлення його права на отримання витрат на представництво. Адже участь профспілкового працівника у суді тягне за собою виплату йому заробітної плати за цей час. Як мінімум ця оплата i є понесеними витратами профспілкою на представництво. Як встановленого законодавством мінімуму повинен застосовуватися розмір оплати праці адвокатів. У п. 1 Постанови КМ від 4 липня 2003 № 400 "Про розмір оплати праці адвоката, що бере участь в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства, прокурора або суду" передбачена оплата праці адвоката за один день участі у справі в розмірі не менше однієї чверті мінімального розміру оплати праці та не більше одного розміру оплати праці. В п. 4 ст.

1 ГПК закріплено принцип процесуальної аналогією, який дозволяє цю норму застосувати
і до цивільного судочинства. Як відомо, профспілка здійснює представництво
громадян у цивільному судочинстві в силу вимог закону і факту членства в
профспілці. Тому в даному випадку цілком застосовна процесуальна аналогія,
дозволяє стягнути з переможеного профспілці цивільний процес учасника не тільки
очевидні матеріальні витрати, але й витрати на представництво у суді, що здійснюється
профспілкою. Отже, профспілка має право вимагати від роботодавців, органів
державної влади та місцевого самоврядування, протистояли йому в процесі і
програли цивільну справу у суді, витрати на представництво в розмірі не нижче
названим встановлених Постановою Уряду РФ.

Майнові гарантії прав профспілок покликані насамперед забезпечувати організаційну самостійність профспілок, що у свою чергу безпосередньо впливає на реалізацію ними правотворческих і правозастосовних повноважень.

По-друге, слід виділити гарантії, що надаються працівникам, обраним у профспілкові органи та не звільненим від виконання трудових обовязків. Надання таких гарантій передбачено ст в. +171 ТК РФ. До числа цих ч. 3 ст гарантій. +374 ТК РФ відносить звільнення зазначених працівників від виконання трудових обовязків профспілкової для здійснення діяльності на умовах, що визначені колективним договором, угодою. Очевидно, що здійснення профспілкової діяльності є поважною причиною невиконання названими працівниками своїх трудових обовязків. У ч. 1 ст. +374 ТК РФ установлено, що звільнення за ініціативою роботодавця керівників і заступників виборних профспілкових органів організації, її структурних підрозділів на підставі пункту

2 (скорочення чисельності або штату працівників організації), підпункту б пункту 3
(недостатня кваліфікація, підтверджена результатами атестацію), пункту 5
(неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обовязків, якщо
він має дисциплінарне стягнення) ст. 81 ТК РФ допускається з дотриманням загальному порядку
звільнення і тільки за попередньою згодою вищого профспілкового органу.
Відсутність даного згоди дозволяє визнати незаконним звільнення працівників, є
трудящих керівниками або заступниками керівника виборних профспілкових органів, не
звільнених від основної роботи, з перелічених підстав. При застосуванні п. 1 ст. 374
ТК РФ слід враховувати Постанова Конституційного Суду РФ від

24 січня 2002 № 3-П у справі щодо перевірки конституційності положень частини другої статті
+170 І частини другої статті +235 Кодексу законів про працю Російської Федерації та пункту 3 Статті

25 Федерального закону "О професійних спілках, їх права та гарантії діяльності",
яким визнано неконституційними положення про недопустимість звільнення без
попередньої згоди працівників, що входять до складу профспілкових органів і не
звільнених від основної роботи, у випадку здійснення ними дисциплінарних проступків,
які є підставою для розірвання з ними трудового договору з ініціативи
роботодавця. Такою підставою є п. 5 ст. ТК 81 РФ. Тому при застосуванні даного
пункти представники роботодавця на підставі ч. 2 ст. 374 ТК РФ повинні пройти процедури
врахування думки профспілкового органу, передбачену ст. 373 ТК РФ. Думка профспілки не
перешкоджає проведення звільнення, але є самостійним доказом при
розгляді спору про поновлення на роботі зазначених працівників.

По-третє, слід виділити гарантії працівникам, звільненим від роботи у звязку із обранням на виборну профспілкову посаду в даній організації. Зазначеним працівникам по закінченні терміну виборних повноважень надається попередня робота (посада) що а за її відсутності за згодою працівника інша рівноцінна робота в тій же організації. При неможливості надання такої роботи або відмовлення працівника від запропонованої роботи за ним за рахунок коштів обєднання профспілок зберігається середнього заробітку на період працевлаштування, але не більше шести місяців, а в разі навчання чи перекваліфікації - на строк до одного року. У колективному договорі, угоді можуть бути передбачено більше пільгові умови збереження середньої заробітку за профспілковим працівником на період працевлаштування або навчання. У такому разі середній заробіток за ним зберігає роботодавець. Перераховані гарантії передбачені в ст. 26 ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в а також до ст прийнятих. 375 ТК РФ зміни.

По-четверте, слід виділити гарантії права на працю працівникам, які є членами
виборного профспілкового органу.

У відповідності до ст. +376 ТК РФ звільнення керівника виборного профспілкового органу, що його заступників протягом двох років після закінчення виборних профспілкових повноважень за п. 2, пп. П. Б З та п. 5 ст. +81 ТК РФ допускається з додержанням загального порядку і ст вимог. +374 ТК РФ, що передбачає отримання згоди на звільнення вищестоящого профспілкового органу чи проходження процедури обліку думки організації профспілки. При застосуванні п. 2, пп. П. Б 3 ст. 81 ТК РФ до названих працівникам роботодавець повинен отримувати згоду вищестоящого профспілкового органу, при звільненні за п. 5 ст. 81 ТК РФ повинна бути дотримана процедура врахування думки профспілки організації, яка не є перешкодою для проведення звільнення, але розглядається як самостійний докази під час перевірки законності звільнення.

Розглянуті гарантії покликані забезпечити незалежне здійснення особами, що входять до складу виборних профспілкових органів, правотворческих і правозастосовних повноважень на рівні конкретної організації.

По-пяте, слід виділити гарантії щодо створення роботодавцем умов для здійснення діяльності виборним профспілковим органом. Відповідно до ч. 1 ст. 377 ТК РФ роботодавець зобовязаний безоплатно надати виборним профспілковим органам організації приміщення для проведення засідань, зберігання документації, що а також надати можливість розміщення інформації в доступному для працівників організації місці. В організаціях з чисельністю працюючих понад 100 осіб роботодавець зобовязаний безоплатно надати чинним у ній профспілковим органам, як мінімум, одного обладнаного, опалювального, електрифікованої приміщення, а також оргтехніку, засоби звязку і необхідні нормативні документи. Більш пільгові умови можуть бути встановлені у колективному договорі організації.

Роботодавець на підставі письмових заяв працівників безкоштовно зобовязаний здійснювати перерахування внесків із заробітної плати. У колективних договорах, угодах можуть бути передбачені й інші гарантії для профспілками здійснення діяльності щодо захисту прав і свобод громадян. Зокрема, роботодавець може надсилати профспілкам приміщення для здійснення профспілками культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, профспілкам а також перераховувати кошти для проведення даної роботи.

Перераховані гарантії покликані забезпечити організаційну самостійність профспілок, а також реалізацію ними правотворческих і правозастосовних повноважень із захисту прав, свобод та інтересів громадян.

Розглянутий нами перелік гарантій здійснення профспілками належних їм прав
не є вичерпним.

Зокрема, в колективних договорах, угодах за рахунок коштів договірних сторін може бути передбачено надання інших гарантій, існування яких не входить в протиріччя з чинним законодавством. Наприклад, роботодавець і профспілка можуть укласти угоду про надання профспілці додаткових гарантій для їх впровадження з контролю за дотриманням трудового законодавства, зокрема, створення профспілкової інспекції праці, який має права щодо усунення порушень прав працівників.

У шосту групу можуть бути виділені гарантії здійснення профспілками контролю за дотриманням трудового законодавства, які передбачено в ст. 370 ТК РФ. З цією метою профспілки можуть створювати свої інспекцію праці, які дають можливість контролювати дотримання законодавства у правотворчій та правозастосовчій діяльності, а також надсилати роботодавцям обовязкові для розгляду подання про усунення допущених порушень.

Такі основні гарантії здійснення профспілками субєктивних рацію.

діалектика і догматизм


Навігація по сайту Розділи сайту