объект предмет социологии

Функції трудового права

Під функціями трудового права слід розуміти основні напрямки правового впливу норм на відносини, що становлять предмет даної галузі права.

Головною функцією трудового права необхідно визнати регулятивну, яка полягає у забезпеченні реалізації норм трудового права у відносини, на регулювання яких вони спрямовані.

З регулятивної випливає соціальна функція, що підкреслює пріоритет прав і свобод людини і громадянина в процесі трудової діяльності.

Ще однією функцією трудового права є узгодження інтересів працівників і роботодавців, держави при дотриманні існуючого рівня трудових прав працівників.

Виховна функція трудового права проявляється у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та усунення роботодавцями порушень прав і свобод людини і громадянина у сфері праці. Даний напрямок повязано з діяльністю повноважних державних органів щодо запобігання та усунення порушень трудового законодавства. Виховна функція реалізується і в діяльності представників роботодавця щодо запобігання та усунення правопорушень, допущених при виконанні трудових обовязків працівниками.

Захисна функція трудового права проявляється в обовязки державних органів забезпечити дотримання всіма роботодавцями прав і свобод людини і громадянина у сфері праці. З метою захисту прав та інтересів працівників і роботодавців можуть бути створені відповідні представницькі органи та організації. Їх діяльність вписується в рамки захисту прав та інтересів відповідно працівників або роботодавців.

Такі основні функції трудового права. Даний перелік також не можна визнати вичерпним. У ході застосування норми трудового права можуть виконувати й інші функції, наприклад, щодо підвищення поваги до приписами трудового законодавства, створення передумов для поліпшення становища працівників та інші.

особенности индийской философии