легальність політичної влади

Правосуддя та його відмінні властивості

Правосуддя - це вища Юрисдикційна діяльність, що здійснюється судами безпосередньо від імені держави на підставі Конституції, чинного законодавства. Правосуддя «покликане постійно в нашому реальному життєвому бутті розв'язувати життєві питання з позиції права», воно є як би саме право в дії, в процесі реалізації (відомо така юридична вислів: «Суд - це говорить закон, а закон - це німий суддя» 1 . Невипадково в давньогрецької міфології богиня правосуддя зображувалася з пов'язкою на очах (символ безсторонності), з вагами в одній руці і мечем - в іншій.

У розвиток того, що у відношенні правосуддя говорилося раніше (див § 2 гл. 1), необхідно відзначити, що для визначення поняття правосуддя треба перш за все встановити відмітні риси, характерні для даного виду державної діяльності. Про правосуддя йдеться в Конституції РФ неодноразово і у зв'язку з різними правовими ситуаціями. Стаття 18 Конституції РФ говорить про забезпечення правосуддям прав і свобод людини і громадянина; ч. ст 5. 32 встановлює право громадян на участь у здійсненні правосуддя; ч. 2 УФ. 50 забороняє при здійсненні правосуддя використання доказів, отриманих із порушенням федерального закону; ст. 52 говорить про забезпечення потерпілим доступ до правосуддя; ст. 18 Конституції РФ говорить про забезпечення правосуддям прав і свобод людини і громадянина; ст. 52 - про забезпечення потерпілим доступу до правосуддя. Нарешті, ч. 1 ст. 118 містить найважливіший для судової влади імператив: «Правосуддя в Україні здійснюється тільки судом». Таким чином, перша відмітною властивістю правосуддя є його здійснення тільки судом.

Правосуддя має право здійснювати тільки зазначені в Конституції і федеральних конституційних законах суди, що повинно виключити можливість присвоєння його функцій іншими державними органами та суспільними об'єднаннями. А втілювати в життя правосуддя має право лише судді, наділені в конституційному порядку повноваженнями і виконують свої обов'язки на професійній основі а також, як зазначалося, у встановлених законом випадках представники населення.

Правосуддя являє собою провідну форму реалізації судової влади й здійснюється за допомогою дотримання строго регламентованого законом порядку і норм судочинства. Правосуддя будується так, щоб по кожній справі була встановлена об'єктивна істина, забезпечені гарантії для всіх учасників процесу, тріумфували справедливість і право. Цьому сприяє і статус судів як незалежних, що займають високе положення серед правоохоронних органів, зокрема, і державних органів взагалі, що володіють функціями самостійної гілки влади. Крім того, в правосудді, на відміну від інших судової форм діяльності (див. § 1 цієї глави), з найбільшою повнотою виражаються демократичні загальноправових і спеціальні процесуальні принципи організації та діяльності судової влади (див. гл. 5).

Другою відмітною властивістю правосуддя є розгляд справ у певній формі, відповідно до встановлених законом правил. Воно відбувається у формі судових засідань безупинно, усно і відкрито.У ньому беруть участь сторони, наділені рівними правами для захисту своїх iнтересiв. Завершується судове засідання вирішенням (з цивільних справ) або вироком (у кримінальних). Вони мусять бути законними і обгрунтованими, інакше можуть бути скасовані касаційної або наглядової інстанціями, діяльність яких теж є правосуддям.

Третім відмітною властивістю правосуддя є те, що воно може здійснюватися тільки визначеними законом засобами, саме а шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях у встановленому законом порядку юридичних справ.

Порядок розгляду справ в судах різних іменується су допроізводством.РФ Конституція передбачає чотири види судочинства (ч. 2 ст. 118): конституційна, цивільне, адміністративне і кримінальне.Федеральне законодавство знает, як зазначалося, також арбітражне судочинство.Судочинство протікає у визначених законом процесуальних формах, має певну послідовність (стадії розгляду справи). Судочинство починається за наявності законних підстав і приводів. Суд за своєю ініціативою зазвичай не може починати судочинство. З такою ініціативою виступають зацікавлені особи, якими можуть бути громадяни України, іноземців, юридичні особи, посадові особи, державні органи, громадські об'єднання та інші суб'єкти українського права, які має право або зобов'язані звернутися до суду. Саме звернення в залежності від виду судочинства може мати форми позовної заяви, запиту, скарги обвинувального висновку і ін Чинним законодавством у поняття судочинства включаються не лише розгляд і вирішення судом справи по суті, але і досудове провадження, провадження в справі у всіх стадіях кримінального, цивільного і арбітражного процесу, вирішення питань примусового виконання судових рішень.

Цивільне судочинство має своїм предметом відносини, що виникають у сфері правосуддя у цивільних справах. Ця категорія справ охоплює широкий і різноманітний круг суперечок, що стосуються, наприклад, майнових інтересів між громадянами у зв'язку з несплатою кимось боргу; пов'язаних з

реалізацією, скажімо, трудових прав - незаконним звільненням з роботи; житлових - виселенням із займаної житлоплощі. Це можуть бути й немайнові права та законні інтереси приватних осіб, підприємств, установ і організацій, наприклад, пов'язані із захистом честі та гідності, у зв'язку з публікацією в засобах масової інформації компрометуючих відомостей, з неналежним виконанням батьківських обов'язків, про заперечення нормативних правових актів. Цивільне судочинство поділяється на: наказне провадження, позовна виробництво, виробництво по справах, що виникають з публічних правовідносин і особливу виробництво. Позовна виробництво здійснюється за загальними правилами цивільного судочинства, решта - за загальними правилами судочинства, за окремими винятками й доповненнями, які встановлені ГПК або іншими законами.

Цивільний процес знає куди стадії: виробництво у суді першої інстанцій, виробництво у суді другої інстанцій, пере'смотр що набрали законної сили судових рішень, виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших осіб.

Виробництво в арбітражних судах має багато спільного з цивільним судочинством. У відповідності до ст. +4 Федерального конституційного закону від 28 квітня 1995 «Про арбітражних судах в Російській Федерації» і ст 1. 1 АПК арбітражні суди здійснюють правосуддя шляхом вирішення економічних спорів та інших справ в сфері підприємницької та іншої економічної діяльність за правилами, встановленим законодавством про судочинство в арбітражних судах. Арбітражні суди - судові органи, які входять в судову систему РФ. У своїй діяльності вони керуються арбітражним процесуальним кодексом, принципами незалежності суддів арбітражних суден, що законності під час розгляду справ арбітражним судом, рівності усіх перед законом і.судом, рівноправності сторін, змагальності, безпосередності та гласності судового розгляду; судові акти арбітражних суден, як і інших судів , мають обов'язкової силою. Все це в сукупності дозволяє вважати, що діяльність арбітражних суден є здійснення правосуддя, має всі його ознаками.

Незважаючи на наявність багато чого спільного з цивільним, арбітражне судочинство відрізняється деякими особливостями, зокрема, в арбітражному процесі область застосування принципу змагальності значно ширше, ніж у цивільному судочинстві; більшою свободою сторін розпоряджатися своїми матеріальними та процесуальними правами (застосування принципу диспозитивності). Так, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК під час підготовки до судовому розгляду справи суддя арбітражного суду роз'яснює сторонам їх право на розгляд справи за участю арбітражних засідателів, право передати спір на розгляд третейського суду, право звернутися за сприянням до посередника з метою врегулювання спору.

Кримінальне судочинство має найбільш формалізований характер. Воно являє собою встановлений законом порядок збудження, що розслідування, розгляду, вирішення справ про злочини та виконання вироку (ухвал, постанов) суду. У розгляді у судових засіданнях кримінальних справ і застосування встановлених законом покарань та інших заходів кримінально-правового характеру через вчинення злочинів або виправдання невинних полягає сутність правосуддя у кримінальних справах. Розгляд цієї категорії справ є діяльністю надзвичайно відповідальною, оскільки судові помилки часом можуть мати невідворотний характер (у разі засудження до виняткової міри покарання невинної людини). Саме тому відправлення правосуддя в кримінальному судочинстві, як в жодному іншому, дотримання його процедури, не менее, а може бути і більш важливо, ніж дотримання норм матеріального права.

Кримінальне судочинство, на відміну від цивільного, охоплює досудові стадії (порушення кримінальної справи і попереднє слідство), які здійснюються слідчим, органом дізнання, прокурором. У кримінальному процесі беруть участь посадові особи держави (прокурор, представники інших державних органів), обвинувачений і його захисник, потерпілий; в цивільному процесі - цивільний позивач, цивільний відповідач та ін

Чинне законодавство найбільш докладно регулює провадження у кримінальних справах. Воно встановлює, що порядок виробництва на всій території РФ визначається кримінально-процесуальним кодексом незалежно від місця вчинення злочину, якщо міжнародним договором України не встановлено інше. Цей порядок єдиний і обов'язковий при

всіх кримінальних справ не тільки для всіх судів, але для органів і прокуратури, попереднього слідства та дізнання. Закону визначає завдання кримінального судочинства, його принципи, повноваження суду, прокурора, органів слідства та дізнання, називає учасників судочинства, визначає їх повноваження, регулює основні положення, що характеризують всі стадії процесу, і т.д. Кримінальне судочинство має своїм призначенням захист прав і законних інтересів осіб та організацій, потерпілих від злочинів, особи від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. Причому кримінальне переслідування та призначення справедливого винним покарання в тій же мірі відповідають призначенням кримінального судочинства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання, реабілітація кожного, хто необгрунтовано зазнав кримінального переслідування (ст. 6 КПК).

Адміністративне судочинство сьогодні отримало достатньо чітке правове оформлення в КпАП в частині реалізації адміністративної відповідальність за правопорушення.

Коло справ про адміністративні правопорушення, підвідомчих суддів, обмежений законом (ст. 23.1 КпАП). КпАП регламентує виробництво по справах про адміністративні правопорушення, яке здійснюється не тільки судами, але і великою кількістю державних органів виконавчої влади та органами і посадовими особами місцевого самоврядування, наприклад, комісіями у справах неповнолітніх, головами районної, міської, крайової, обласної адміністрації, органами внутрішніх справ, органами державного пожежного нагляду, гірського нагляду, держтехнагляду, органами та установами, що здійснюють державний санітарний нагляд, органами рибоохорони, а також державний нагляд за дотриманням правил полювання та ін Таким чином, спори та правопорушення в галузі адміністративні правовідносин в залежності від їх істоти можуть розглядатися в порядку цивільного та арбітражного судочинства і в позасудовому порядку. Це ніяк не відповідає принципу «здійснення правосуддя тільки судом». Не випадково названа ст вище. 4 Закону Української РСР «Про судоустрій Української РСР» +1 діяльність суду (суддів), пов'язану з розглядом та роздільною здатністю справ

про адміністративні правопорушення, не містить у склад правосуддя.

Підставою для адміністративного судочинства є звичайно протокол (постанову) про адміністративне правопорушення, який складається уповноваженою на те посадовою особою (ст. 28.3 КпАП). Справи про адміністративні правопорушення розглядаються в дуже короткі терміни (зазвичай в 15-денний термін з дня отримання протоколу та інших матеріалів). Постанова судді про накладення стягнення повинно бути винесено не пізніше за двох місяців з дня вчинення або виявлення правопорушення. Воно може бути оскаржено у вищестоящий суд особою, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення і його захисником, потерпілим і його представником, законними представниками фізичної або юридичної особи (ст. 25.1-25.5 КпАП). Набрали законної сили, рішення у справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів можуть бути опротестовані прокурором (ст. 30.11 КоАП) до вищестоящого суду.

- Сьогодні актуалізувалася проблему формування спеціалізованих суден - адміністративних, можливість створення яких передбачена ст. 26 Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації» 1. Тут є багато невирішених питань (докладніше див § 3 гл. 4 підручника) 2. Головним, мабуть, є розмежування підвідомчості адміністративних спорів між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами. Хоча очевидно, що в сучасному «правовому удосталь» «суддя-многостаночник» (а односкладних судів в Росії дуже багато), за словами Голови Вищого Арбітражного Суду РФ В.Ф. Яковлева, «це біда для нього і нещастя для супротивних сторін», оскільки всі вони перевантажені і є суддями широкого профіля3. Але очевидно і те, що спеціалізована юстиція матиме не тільки велике правове, а й важливе політичне значення, тому що підніме захист людини від свавілля чиновників на рівень міжнародних стандартів. Проект Федерального конституційного закону «Про адміністративне судочинство» уже пройшов перше читання у Державній Думі.

Наступним відмінною ознакою правосуддя тісно пов'язаним з попереднім, є те, що цей вид державної діяльності може здійснюватися тільки з дотриманням особливого порядку (процедури), який детально визначений процесуальним законодавством.

Процесуальний порядок судового розгляду покликаний створити оптимальні умови для встановлення істини, забезпечувати обгрунтованість і законність, об'єктивність і справедливість судових рішень, недопущення і усунення помилок (система оскарження, перегляд справи за нововиявленими обставинами, в порядку нагляду та ін), є важливою гарантією захисту прав та інтересів учасниць процесу. При здійсненні правосуддя судді зобов'язані бути неупередженими і справедливими (див. ст. 8 Закону РФ «Про статус суддів в Російській Федерації») 1.

Правова регламентація судочинства не вичерпується процесуальним законодавством. Ряд організаційних інститутів, судових дій, що входять в коло судової діяльності та забезпечують відправлення правосуддя, регулюється також іншими законами та підзаконними актами: Федеральним законом від 21 липня 1997 «Про виконавче провадження» 2, інструкціями з діловодства, інструкціями про порядок зберігання речових доказів і т.п.

Узагальнюючи відмічені відмітні ознаки правосуддя, його можна було б визначити як здійснювати в процесуальному порядку правопріменітельную діяльність суду з розгляду і вирішення цивільних і кримінальних справ, а також економічних суперечок з метою охорони прав та інтересів громадян, організацій і держави.

Відправлення правосуддя здійснюється на основі принципів незалежності суддів та підкорення їх лише закону, незмінюваність суддів, їх недоторканності, відкритості судочинства, змагальності та рівноправності сторін.

Законодавство РФ забезпечує умови безперешкодного для відправлення правосуддя, зокрема, шляхом застосування заходів державного примусу, встановлення кримінально-правових заборон на вчинення дій, які можуть завдати шкоди інтересам правосуддя.

Кримінальне судочинство утворює сферу широкого і інтенсивного застосування судом державного примусу.Держава ділить з громадянами тягар боротьби зі злочинністю, вимагаючи від них виконання відповідних процесуальних обов'язків. Частіше за вони виконуються добровільно чи за пропозицією посадових осіб та державних органів, на яких покладено ведення кримінальних справ. Це стосується, наприклад, збирання доказів, проведено обшуку, виїмки, освідування або інших процесуальних дій, спрямованих на отримання відомостей про злочин і вчинили його обличчях. Примус припустиме лише після того, як були вичерпані всі засоби переконання, у тому числі при протидії учасника процесу законним вимогам слідчого, прокурора і суду. Відносно обвинуваченого в необхідних випадках застосовуються превентивні заходи у вигляді арешту, обрання інших запобіжних заходів, відсторонення від посади, накладення арешту на майно і т.д. Особи, що порушують свої процесуальні обов'язки, піддаються відповідальності у вигляді накладення штрафу (на перекладача, понятого), приводу (свідок був викликаний на допит, проте на виклик не з'явився, у зв'язку з чим довелося вдатися до примусу - приводу) і др.1

Нормальна діяльність органів правосуддя, незалежність і недоторканність суддів, діяльність органів держави, що сприяють суду в реалізації його функцій, забезпечується в тому числі й кримінально-правовими засобами. Так, в розділі X КК «Злочини проти державної влади» є гол. 31 «Злочини проти правосуддя».

Кримінальний закон охороняє не всі види діяльності органів правосуддя, лише а ті, що пов'язані з реалізацією завдань і цілей правосуддя, захищає суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність судів та органів, які сприяють йому у здійсненні правосуддя. До органів відносяться такого роду не тільки суди всіх ланок, але й державні органи,

які сприяють правосуддю: прокуратура, органи дізнання і попереднього наслідку, органи і установи, які виконують набрали законної сили вироки і рішення суду.

философство


Навігація по сайту Розділи сайту