политические процессы типы

Контроль

Контроль - необхідна умова функціонування міжнародного права. Під контролем розуміється процес обробки інформації, покликаний визначити відповідність поведінки суб'єктів нормам міжнародного права. В тій чи іншій формі цей погляд розділяється більшістю авторів, що пишуть про контроль.

Констатація акту правопорушення не є самоціллю, вона надає морально-політичний вплив на правопорушника. Коли ж мова йде про констатацію правопорушення, що здійснюється міжнародним органом, то це дає додаткові підстави для застосування заходів впливу до правопорушника.

Отже, якщо перша функція контролю полягає в констатації факту правопорушення, то другий - у впливі на правопорушника, покликаний спонукати його до виконання приписів міжнародного права. Є у контролю і третя функція - тлумачення норм. Констатація правопорушення висловлює розуміння того, які дії не відповідають норму. Тим самим тлумачиться її зміст.

Існує два види контролю - національний і міжнародний. Перший здійснюється засобами, які є в розпорядженні окремої держави. Міжнародний контроль здійснюється міжнародними засобами на спеціально створеної для нього нормативній базі і не повинен виходити за її межі.

Обидва види контролю отримали останнім часом суттєвий розвиток. Крім того, прогрес засобів інформації призвів до того, що стало практично неможливо сховати міжнародне правопорушення. У результаті зростає стримуючий вплив контролю (верифікаційної стримування). Відбувається зміцнення довіри, який у свою чергу створює умови для здійснення контролю.

Національний контроль здійснюється щодо виконання усіх видів зобов'язань з міжнародного права і загалом є основним. Він здійснюється в порядку, встановленому державним правом, і в рамках міжнародного права. У договірній практиці зустрічається норма, яка зобов'язує кожну зі сторін не чинити перешкод національним засобам контролю іншого боку, виконують свої функції в рамках договору.

Національний контроль має дві сфери дії - внутрішню і зовнішню. Внутрішній контроль стосується здійснення міжнародних зобов'язань в межах держави, зовнішній - їх здійснення іншими суб'єктами міжнародного права. Загальний контроль у тій і іншій сфері здійснюється відомством закордонних справ, спеціальний контроль - відомствами з питань своєї компетенції.

Розвиток в цій галузі у цілому йде шляхом не створення нових органів, а наділення вже існуючих відповідною компетенцією. Зазначимо, що чималу роль в розширенні цієї компетенції грають міжнародні договори. Ми маємо справу з вельми цікавим явищем - компетенції розширенням державних органів в результаті здійснення ними контрольних функцій щодо виконання міжнародних зобов'язань.

У міру збільшення кількості норм міжнародного права, які реалізуються в кінцевому рахунку у внутрішній сфері, зростає роль контролю, здійснюваного органами суду та прокуратури. Як у міжнародній, так і у внутрішній сфері функція контролю в багатьох випадках поєднується з функцією імплементації норм міжнародного права, що цілком закономірно. Це дозволяє говорити про контрольно імплементаційний-функції.

Особливо слід виділити контроль за виконанням міжнародних зобов `язань, що здійснюється закордонними представництвами держави. Контролюється відповідна як діяльність іноземних партнерів, так і власних організацій та громадян у країні перебування представництва.

Міжнародний контроль здійснюється колективними зусиллями держав з допомогою міжнародних органів та організацій (практично всі вони тією чи іншою мірою здійснюють цю функцію). Все більша кількість двосторонніх договорів створення змішаних передбачають комісій, одне із завдань яких - контроль за здійсненням договору.

Все більш інтенсивний контроль передбачений в багатосторонніх конвенціях. З цією метою створюються спеціальні органи контролю, причому нерідко їх діяльність доповнюється органами загальної компетенції. У результаті може виникнути дуже складний механізм.

Для ілюстрації можна послатися на механізм контролю за дотриманням норм в області боротьби з торгівлею наркотиками та психотропними речовинами. Крім спеціальних конвенційних органів контроль здійснюється також за багатьма іншими органами, пов'язаними з охороною здоров'я, зайнятістю, фінансами, сільського господарства, повітряним та морським транспортом, поштової і телеграфним зв'язком.

Особливе значення контроль набув у таких галузях, як права особи, а також скорочення озброєнь і безпека. З'явилися нові форми, але про це мова перед.

На закінчення підкреслимо, що існує два виду міжнародного контролю - спеціальні, або конвенційний, і загальний. Перший здійснюється у відношенні визначеної конвенції або групи однорідних угод спеціально створеним для цього механізмом; другий - міжнародними органами та організаціями, покликаними регулювати співробітництво держав в тій чи іншій області, що пов'язано з контролем за дотриманням відповідних норм міжнародного права.

Існує тенденція до розширення сфери міжнародного контролю, що проникає і в область суверенної юрисдикції держав. Одна з головних проблем такого контролю полягає в забезпеченні оптимального поєднання поваги суверенних прав держав з надійністю контролю. При цьому доцільно дотримуватися правила розумної достатності. В першу чергу слід використовувати потенціал національних засобів контролю, підвищивши їх ефективність шляхом міжнародного співробітництва.

Міжнародний контроль за своїм обсягом має відповідати змісту, значенням і особливостей функціонування відповідних норм, не виходячи за межі необхідного. Не повинно бути контролю заради контролю. Вихід за межі необхідного, навіть якщо не враховувати зловживань цим сильнодіючою засобом, підриває авторитет контролю. Не слід також забувати, що міжнародний контроль вимагає досить значних витрат.

Говорячи про контроль, не можна не зазначити роль у цій справі громадськості. Зростання ролі міжнародних відносин і міжнародного права на життя суспільства та окремої людини привертає до них увагу широких верств населення, породжує прагнення впливати на них у своїх інтересах. Розвиток демократії на національному та міжнародному рівні створює для цього сприятливі умови. Велику роль у цьому могли б відігравати засоби масової інформації, але поки що вони не готові до цього.

Таким чином, збільшення ролі контролю веде до того, що він стає фактором поглиблення довір'я, поліпшення міжнародних відносин. Контроль набуває самостійне значення як чинник забезпечення нормального функціонування міжнародної системи.

На закінчення слід підкреслити значення міжнародній відповідальності, санкцій і контрзаходів у здійсненні-міжнародно правового регулювання. Ці питання треба розглянути в главі, присвяченій права міжнародної відповідальність.

виды и формы философии