авторитарный режим это

Принцип демократії

Значення принципу демократії наголошує Декларація тисячоліття ООН. Що прийняли її держави заявили: "Ми не пошкодуємо зусиль для заохочення демократії та зміцнення правопорядку, а також для забезпечення поваги всіх міжнародно визнаних прав людини та основних свобод, включаючи право на розвиток".

Відповідно до принципу демократії кожна держава має відповідати закріпленим міжнародного права демократичним стандартам. Усвідомлюється Демократія як найважливіший засіб забезпечення індивідуальних і колективних інтересів а також оптимального функціонування національних товариств і інтернаціонального співтовариства. Особливе значення всього цього надає глобалізація. Слід разом з тим враховувати, що ідея демократії далеко не однаково розуміється у різних країнах. Досліджував цю проблему вчені констатували, що на шляху утвердження демократії стоять серйозні перешкоди, а також існують суттєві розбіжності в розумінні того, якою повинна бути демократія.

Істотний збиток утвердженню принципу демократії завдає практика зловживання ним. Особливо показова в цьому плані практика США.

Посилаючись на думку такого авторитету, як британський професор Я. Броунлі. Він вважає, що загальне міжнародне право не визнає такого критерію правосуб'єктності держави, як демократизм. І ще: "Якщо цей критерій відіграє якусь роль у сучасної дипломатичної життя, то вона полягає в тому, щоб дати Сполученим Штатам у вищій мірі виборче політичне знаряддя дестабілізації урядів, які не подобаються з причин, які не мають відношення ні до одного з аспектів принципів демократії ".

Незважаючи на всі складнощі, процес утвердження принципу демократії відбувається. Найбільш активно цей процес протікає в Європі. Прийнятий у 1949 р. Статут Ради Європи встановив, що членом Ради може бути лише держава, яка здатна і прагне відповідати встановленим Статутом принципам, а саме принципом верховенства права і принципу, відповідно до якого всі особи, що знаходяться під її юрисдикцією, користуються правами людини та основними свободами (ст . ст. 3 та 4). Це становище не лише декларується, але і гарантується можливість застосування санкцій. У разі порушення зазначених принципів членство держави у Раді може бути призупинена або припинена (ст. 8 Уставу).

У 1983 р. Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій подальше перебування Туреччини в Раді було поставлено в залежність від приведення нового турецького законодавства у відповідність до Статуту Ради та Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. У 1997 р. було призупинено членство Білорусі на тій підставі, що її нова Конституція не відповідає принципів Ради.

Значний внесок в утвердження принципу демократії внесла ОБСЄ. Вже в Паризькій хартії для нової Європи 1990 р. було сформульовано положення, згідно якому прийняли Хартію держави зобов'язалися "будуватиме, консолідувати і зміцнювати демократію як єдину систему правління в наших країнах". Хартія визначила основи демократичного правління: воля народа, що виражається регулярно в ході вільних та чесних виборів, повага людської особистості і верховенство закону. Саме цим та визначається головний зміст принципу демократії. На особливу увагу заслуговує що міститься в Хартії зобов'язання "співпрацювати і надавати одна одній підтримку з метою зробити демократичні завоювання незворотними", в якому мова йде про формування основ міжнародних гарантій демократії, про демократичну безпеки.

Принцип демократії знайшов відображення і в договорах країн СНД. У договорі між Росією, Білорусією, Казахстаном і Киргизією про поглиблення інтеграції в економічній та гуманітарній областях 1996 р. в якості однієї з основних цілей вказано "забезпечення сталого демократичного розвитку держав" (ст. 2).

Принцип демократію поступово знаходить відображення і в загальному міжнародному праві. Як відомо, в числі основних зобов'язань членів Статут ООН вказує здійснення співробітництва "у заохоченні та розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх" (ч. 3 ст. 1.  &nbsp Віденьська всесвітня конференція по правам людини 1993 визнала принцип демократії принципу Статуту ООН. Активно Цей принцип реалізується ООН. Досить пригадати про резолюції відносно расистських режимів в ПАР і Південної Родезії, в яких ці режими були не тільки засуджені, але й зазнали санкцій з боку ООН. В ответ на грубі та масові порушення прав людини ООН застосовувала санкції та в інших випадках. ООН також надає допомогу державам у становленні демократії. Так, вона посприяла приблизно 50 країнам у проведенні вільних виборів, що а також "у будівництві та зміцненні демократичних інститутів". У 1994 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію: "Підтримка системою Організації Об'єднаних Націй урядів зусиль розвивати і зміцнювати нову демократію або відновлювати демократію". У звіті Генерального секретаря ООН про вдосконалення діяльності Організації зазначається: "Організація почала сприяти переходу до демократії"

Певний вплив на антидемократичні режими можуть надавати і окремі держави. Цей момент обліковується при вирішенні питання про визнання нової держави або уряду, а також при визначенні рівня відносин з ним, включаючи правові.

Принцип демократії має не лише внутрішній, але і міжнародний аспект. Він вимагає рівного поваги суверенних прав держав незалежно від наявних між ними розбіжностей. Цей аспект знайшов значну відображення в загальному міжнародному праві. Ідея демократії пронизує все основні принципи міжнародного права, вона втілена в Статуті ООН.

Принцип демократії тісно пов'язане з основними принципами міжнародного права. Демократія - одна із гарантій незастосування сили. Вона - необхідна умова реалізації права на самовизначення, права вільно вибирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні та культурні системи. Принцип поваги до прав людини може бути реалізований тільки в умовах демократії. Власне, одним з основних прав людину є право на демократію.

Особливий інтерес представляє зв'язок принципу демократії до принципу невтручання у внутрішні справи. Гельсінський документ 1992 визначив: "Зобов'язання, прийняті в галузі людського виміру НБСЄ, представляють безпосередній і законний інтерес для всіх держав-учасників і не є виключно внутрішньою справою якоїсь однієї держави". Такий стан пояснюється тим, що демократія розглядається як необхідна умова світу між народами. Паризька хартія для нової Європи 1990 р. містить положення, згідно з яким дотримання і повне здійснення прав людини розглядається як "основа свободи, справедливості і миру".

Зі сказаного видно, наскільки істотні зміни відбуваються в міжнародному праві в результаті затвердження в ньому принципу демократії. Не менше вплив справляє принцип демократії і на право держав, включаючи конституційне. Віденська світова конференція по правам людини 1993 наголосила, що жодне положення національного, культурного і навіть релігійного характеру не може переважати над принципами Загальної декларації прав людини.

В реалізації принципу демократію робляться лише перші кроки, але за ним майбутнє. Тільки демократична держава здатне сумлінно виконувати зобов'язання, дотримуючись норм сучасного міжнародного права. Тільки воно буде повноправним членом міжнародної спільноти.

проблемы решаемые философией


Навігація по сайту Розділи сайту