к функциям политической идеологии относятся

Міжнародно-правові цілі

Міжнародно-правова мета - це модель стану бажаного в майбутньому, яку суб'єкти погодилися реалізувати спільними зусиллями і надали їй юридичну силу.

Цілі займають важливе місце у систему міжнародного права. Вони є системоутворюючим і сістемоорганізующім фактором. Діючи як елемент системи, цілі припускають наявність принципів і норм, дотримання яких веде до мети, а також засобів контролю за відповідністю норм і поведінки цілям. У міжнародному праві мети набули особливого значення, за-новому вирішується проблема співвідношення цілей і засобів їх досягнення не тільки в праві, але і, що особливо важливо, в політиці.

Щодо цілей принципи і норми є засобами їх досягнення. Досягнення оптимального співвідношення цілей і засобів - одна з основних задач теорії та практики міжнародно-правового регулювання. Мета багато в чому визначає характер коштів. Однак це жодною мірою не підтверджує того, ніби ціль виправдовує засоби. Останні повинні бути адекватні першим. Вибір же коштів визначається принципами.

Узгодження цілей - корінна проблема світової політики, міжнародного права. По суті, весь механізм політико-правового взаємодії держав являє собою комплекс узгодження цілей. Успіх у цій справі в чому залежить від правильного розуміння кожним державою своїх національних і інтернаціональних цілей, їх співвідношення. Завдання активної координації цілей і досягнення на цій основі порозуміння по усе більш широкому колі спільних цілей вийшла на перший план у вирішенні що стоять перед міжнародним співтовариством глобальних проблем.

Генеральної соціально-політичного метою міжнародного права є забезпечення нормального функціонування існуючій системи міжнародних відносин і її розвиток. Характерна особливість сучасного міжнародного права полягає в тому, що стимулювання соціально-економічного прогресу стало одним з головних його цілей. Статут ООН закріпив мету "сприяння економічному та соціальному прогресові всіх народів".

Сформулювавши мети всесвітньої організації, Статут ООН тим самим визначив і основні цілі міжнародного права:

- Підтримувати мир і безпеку;

- Розвивати дружні відносини;

- Здійснювати співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру й у заохоченні та розвитку поваги до прав людини і основним свободам;

- Створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного права.

Значення останньої мети, що полягає в забезпеченні міжнародної законності для реалізації інших цілей не раз підкреслювалося керівниками держав.

Перераховані цілі є основними. Вони займають центральне місце в ієрархії цілей міжнародного права. Їм повинні відповідати меті галузей, інститутів та окремих актів. Конкретні цілі покликані служити здійснення спільних.

Динамізм міжнародного життя обумовив положення, при якому посилення регулюючого дії відбувається не тільки за рахунок зростання числа детальних норм, але і шляхом визначення цілей і сфер відповідальності суб'єктів. На цій основі набув поширення метод програмно-цільового регулювання. Як вже говорилося, у цих меті використовуються не правові акти - програми. Зростає питома вага програмно-цільових положень і в правові акти - договори. Зустрічаються навіть такі договори, зміст яких зводиться до координації цілей. Таким шляхом закріплюється узгоджена політика сторін у певній галузі. Нерідко при цьому обумовлюється, що цільові установки на покладають учасників певні зобов'язання.

Такого роду положення утримується, наприклад, у Конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів у державах регіону Європи 1979 Конвенція показова і в іншому відношенні. За допомогою цільового методу вона вирішує задачу регулювання відносин, є не суб'єктами яких держави, а юридичні обличчя національного права. Багато з порушених цієї Конвенції питань відносяться до компетенції закладів навчальних.

Активне використання цільового методу з допомогою неправових актів породило ідею директивного права (droit directif). Здається, що цей термін може носити лише характер умовний, як і термін "м'яке право". Будучи втіленими в неправовій акті, цілі не мають юридичну силу. Політичні акти здатні впливати на мети міжнародного права, але, щоб отримати юридичну силу, вони повинні отримати визнання з боку держав саме в якості цілей міжнародного права.

Зростаюча роль цілей міжнародного права привернула увагу науковців. Г.І. Тункін писав, що "зміст норми права складається із правила поведінки і цілі". І. Генов підкреслює, що цілі "володіють великим потенціалом і стимулюючу дію у регулюванні міжнародних відносин. Також Указувалося на юридично обов'язкової сили мети, сформульовані в міжнародно-правовому акті (Г. В. Ігнатенко, Г. І. Курдюков). Вважають, що мета породжує права і обов'язки (В. А. Василенко, Н. Н. Ульянова). Це підтверджується і практикою. У договорах нерідко можна зустріти положення, які спеціально обумовлюють обов'язок учасників забезпечити досягнення цілей договору.

В Угоді про партнерство і співробітництво, що засновує партнерство між Російською Федерацією, з одного боку, та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, з іншого боку, 1994 р. говориться: "Сторони вживають будь-які загальні або спеціальні заходи, необхідні для виконання їхніх зобов'язань за цієї Угоди. Вони стежать за тим, щоб цілі, закріплені в Угоді, були досягнуті ". З цього видно, що досягнення цілей розглядається як-міжнародно правове зобов'язання учасників Угоди.

Значення цілей досить високо оцінюють керівники зовнішньополітичних відомств, що а також судді Міжнародного Суду ООН.

Про зростання практичного значення цілей свідчить і той факт, що в міжнародних договорах їм приділяється велика увага, розширюються присвячені їм преамбули. Часом вони закріплюються і в статтях центральної частини договору. Показовою є практика офіційних протестів урядів проти порушення цілей, сформульованих в преамбулі і статтях договору.

Будучи нормою загального характеру, мета володіє специфікою. На відміну від конкретної норми мета може досягатися більшою чи меншою мірою. Звідси випливає значення міжнародного стандарту досягнення цілі.

Цілям належить важлива роль як у правотворчій, так й у правоосуществітельном процесі. Норми створюються з урахуванням цілей міжнародного права, які носять імперативний на нього не допускають відхилення от них за угодою окремих суб'єктів. Тому і здійснення конкретних норм і актів має відбуватись відповідно до цілей міжнародного права. Користування правами всупереч цілям міжнародного права є одним із ознак зловживання правом.

Мета договору служать критерієм законності заходів по його реалізації. Відповідно до ст. 31 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів, договір має тлумачитися, отже, і здійснюватися у світлі його цілей. Власне, провадження норми є досягнення поставленої перед нею мети.

Про значення цілей говорить загальне для договірної практики положення, згідно з яким до договору можуть приєднуватися лише держави, які поділяють його цілі. Про те саме свідчать і постанови договорів, де зазначено, що кожна сторона погоджується вжити заходів, необхідних для досягнення цілей договору.

У договорах зустрічаються постанови, що поширюють дію цілей і на відносини з третіми країнами. Отже, цілі мають здатність здійснювати загальне регулювання відносин, що виходять за сферу дії договору (відносини за участю юридичних осіб), а також відносин учасників з третіми країнами.

За допомогою цілей може розширятися не тільки суб'єктна, але і предметна сфера дії договору. Угоди часом передбачають можливість проведення заходів, не передбачених ними, за умови, що вони відповідають цілям угоди. У таких випадках цілі виступають якщо не єдиним, то принаймні головним критерієм правомірності дій, не передбачених договором.

Цілі відіграють важливу роль в визначенні ефективності міжнародного права. Доцільність означає ознака діяльності, що відображає її відповідність поставленої мети. Ефективність визначається тим, якою мірою досягнуте відповідає поставленій меті. Тому основне питання як теорії, так й практики полягає в тому, наскільки міжнародне право забезпечує досягнення цілей, заради яких воно існує. І, відповідно, яким чином належить змінити її, з тим щоб воно більш успішно слугувало досягненню поставлених перед ним цілей.

формы и методы современного научного познания


Навігація по сайту Розділи сайту