политическая идеология определение

Специфіка детермінації і причинності

Обставини, що детермінують тероризм та злочинність терористичного характеру, можна розділити по-перше, на обставини, загальні для злочинності у цілому, і специфічні, по-друге, на обставини, пов'язані зі станом соціального середовища різного рівня: метасреди, макросередовища, соціально-державної середовища, середовища середнього рівня і мікро-среди4.

Ескалація злочинності, підвищення її організованості і суспільної небезпеки у будь-якій державі відбуваються під впливом глобалізації і конфліктів проблем, що а також посилення недоліків у їх вирішенні.

Злочинність терористичного характеру, як показують дослідження, найчастіше породжується причинним комплексом, що характеризується взаємодією наступних обставин:

очевидними протиріччями потреб та інтересів суб'єктів злочинів терористичного характеру та суб'єктів, до яких адресуються вимоги. Найчастіше при цьому має місце суспільно небезпечний, заборонений законом характер потреб та інтересів однієї зі сторін. Це, наприклад, антиконституційне захоплення влади, протизаконне розчленовування території, заволодіння значні матеріальними цінностями суб'єктом терористичної акції, або небажання адресата вимог терористів забезпечувати законні потреби та інтереси громадян, інших суб'єктів, відмовлятися від протиправних, аморальних способів соціального управління, серйозно порушують ті чи інші соціальні групи, їх представників і т. п.;

неможливістю безпосереднього впливу на суб'єкта результативного, від якого могло б залежати задоволення відповідних потреб та інтересів терористів; в той же час - наявність у останніх достатніх ресурсів для використання опосередкованого способу впливу на адресата вимог, у тому числі через осіб, на яких виявляється безпосереднє психофізичний вплив , створення іншими способами стану суспільної паніки та ін.;

готовністю частини населення до використання такого високонебезпечні способу насильства, як тероризм, з його руйнівними наслідками;

серйозними недоліками в стані соціального контролю, що визначають можливість забезпечення використання такого складного способи кримінального насильства, як тероризм. Тим більше - організований тероризм, який передбачає створення та функціонування крупних кримінальних формувань, фінансування їх діяльності, вербування, бойову підготовку і психологічну виконавців терористичних акцій і т. д.

Взагалі сплеск тероризму відповідає історичним періодам, що характеризується крайнім загостренням різноманітних проблем соціальних та серйозними прорахунками в їх вирішенні. В результаті громадяни, різні їх спільності і навіть країни, не розраховуючи на ефективність правомірного, цивілізованого способу вирішення протиріч, вдаються до вкрай небезпечною, але, з їхньої точки зору, ефективним у ситуації, що склалася кримінальним засобам досягнення переслідуваних цілей.

Тероризм сьогодні - це органічна складова більш складних та глобальних явищ, ніж злочинність з її організованим і транснаціональним характером. У мета - і макросередовищі протікають найскладніші процеси взаємодії країн різного рівня добробуту, різних культур, що систем цінностей, стратегій та ін

Наприкінці XX ст. відбулося різке загострення міждержавних, міжетнічних, релігійних, політичних і соціально-економічні конфлікти, геополітичних та інших небезпечних устремленій1.

Положення збільшує по-перше, глобалізація організованої злочинності, під-друге, протікання даного процесу в умовах ворожості одних держав по відношенню до інших, нарешті, пасивна позиція країн третього світу. Саме в таких умовах тероризм набуває високоорганізований і глобальний характер.

Оприлюднено глобальні плани ідеологів і теоретиків транснаціональних корпорацій. Ауреліо Печчеї, засновник Римського клубу, в 1977 р. зазначав: "... над нами тепер знову навис похмурий привид великою світової депресії 1929 року, з усіма її сумними наслідками, стражданнями, заворушеннями і політичним екстремізмом, і він у будь-який момент може стати реальністю, якщо ми будемо як і раніше допускати помилку за помилкою »2.

У чому ж бачили вихід члени Римського клубу? Серед іншого стверджувалося наступне: «Визріває і набуває реальних рис ідея необхідності відмови від принципу суверенітету національної держави», «Зараз все ширше поширюється думка, що природні ресурси представляють спільну спадщину всього людства ...»,« Необхідно цілком ясно усвідомлювати, що без координованого управління всіма ресурсами планети неможливо забезпечити задоволення зростаючих потреб світового населення »3.

Інтеграція Росії, як і інших країн - учасниць СНГ, до світової економічної системи безперечно потрібна і важлива не тільки для них - вона набуває все більш життєво важливе значення для світового ринку. Однак діяльність інтерес низки країн з розвиненою ринковою економікою істотно випереджав і випереджає хід цивілізованої інтеграції, виливається в тому числі на підтримку рухів, організацій, деструктивних сил - суб'єктів терористичної деятельності1.

Другий зовнішній фактор пов'язаний із екстремізмом панісламістів-ських устремлінь в їх псевдомусульманском - ваххабітського - варіанте2.

Як зазначається в літературі, «ісламські екстремісти залучають уявною простотою своєї альтернативи - повернення в минуле, до ісламської мрії« золотого віку », до традиціоналізму застою і, до панування шаріату. Вони називають винуватцем бід ісламського миру країни Півночі, «цивілізацію християн», «невірних», тобто зовнішнього ворога. Загалом, ісламський екстремізм загрожує сьогодні, принаймні, 15 країнам і несе відповідальність за 80% терористичних актів у світі »3.

Отже, події в Чеченській Республіці, ряді інших республік Північного Кавказу відбувалися і відбуваються за активної вплив зовнішнього фактора '.

Що стосується внутрішнього фактора, то слід враховувати, що в Росії проблема тероризму виникла саме як проблема із загрозливою розвитку ескалацією, після розвалу (не без впливу ззовні) Радянського Союзу і початку періоду радикальних реформ в їх практично кримінальному варіанті.

Ескалація злочинності терористичного характеру відбувалася в процесі несистемного перетворення суспільних відносин, ігнорування інтересів різних соціальних верств, незаконного збагачення незначної частини населення і «обвального» зубожіння до 80% громадян і більше в окремих регіонах.

У цих умовах визрівали соціальні антагонізми, серед представників «скривджених» верств населення формувалася рішучість захистити себе і підростаюче покоління будь-яким способом, у тому числі шляхом реалізації сепаратистських устремлінь, за допомогою масштабної кримінальної діяльності в ім'я вилучення надприбутків і забезпечення влади. У регіонах стала визрівати і реалізовуватися ідея відділення свого «світу» від метрополії і т. д. Мова йде не тільки про національні, а й інших утворень. Наприклад, відома спроба створення «Уральської республіки». В якості підстав такого відділення в одних випадках виступав економіко-географічний фактор, в інших - економіко-етнічний з ідеєю необхідності збереження «добрих» звичаїв і традицій відповідних народів, у третьому - псевдорелігійна глобалістських-, в четвертих - різні поєднання зазначених факторів. При їх концентрації визрівали найбільш стійкі і потужні підстави для можливого використання тероризму.

Дуже значимо наявність суб'єктів, що мають ціннісні орієнтації та установки, не просто розходяться з тими, що відображені в законах, але відверто особисто - і клановоегоістіческіе, людиноненависницькі, що допускають принесення будь-яких жертв на догоду особистим і кланового егоїзму.

Кримінологічного уваги заслуговує й інша категорія суб'єктів - так званих «скривджених» і початківців мстити не тільки безпосереднім кривдникам, а й людству взагалі.

Причинні комплекси спрацьовують в умовах:

ненадання соціальної допомоги навіть гостро потребують її суб'єктам;

заміщення на увагу до них з боку державних органів та інститутів громадянського суспільства увагою та допомогою організованих злочинних формувань, осіб, вороже налаштованих по відношенню до Російської Федерації, російської державності;

ескалації економічної злочинності й корупції, успішної легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму;

практично безконтрольного обігу зброї, наркотиків;

криміногенної позиції ЗМІ та інших суб'єктів виховно-освітнього впливу. Зокрема, пропаганди вседозволеності, необмеженою демонстрації жорстокості і допустимості використання будь-яких засобів по відношенню до тих, хто вважається «ворогом»;

відсутність облаштованих і надійно захищених державних кордонів;

фактичної безкарності більшості осіб, що скоюють злочини;

неадекватність стратегії, програм і законодавства про боротьбу із тероризмом її фактичним характеристикам, тенденцій, причин і умов;

ігнорування наукових рекомендацій, положень правових міжнародних документів про боротьбу з тероризмом та кращого зарубіжного досвіду.

Це - далеко не повний перелік обставин, що беруть участь у детермінації тероризму. За конкретних просторово-часових умовах втрачають значення одні з таких обставин і посилюється вплив інших, з'являються нові складові причинного комплексу тероризму.

предмет философии это


Навігація по сайту Розділи сайту